Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram