Portugisiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Resmin içinde ... de dahil durumda.
A figura contém...
Används när man beskriver en bild
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
A forma do diagrama demonstra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figura...representando...
Används som text nedanför ett diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Figura...mostrando...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagrama...examinando...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagrama...representando...
Används som text nedanför ett diagram