Nederländska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Resmin içinde ... de dahil durumda.
De afbeelding bevat ...
Används när man beskriver en bild
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Afbeelding ... geeft ... weer.
Används som text nedanför ett diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Afbeelding ... toont ...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram ... onderzoekt ...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram ... beschrijft ...
Används som text nedanför ett diagram