Franska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Resmin içinde ... de dahil durumda.
L'image contient...
Används när man beskriver en bild
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La forme du graphique démontre que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figure...représentant...
Används som text nedanför ett diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
Figure...montrant...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramme...examinant...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramme...indiquant...
Används som text nedanför ett diagram