Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
V obrázku je obsažen(a)...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Tvar grafu ukazuje, že...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zkoumá...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... znázorňuje
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram