Finska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Används för att beskriva att en graf planar ut
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Används när man beskriver en bild
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Används som text nedanför ett diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Används som text nedanför ett diagram