Engelska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Används för att beskriva att en graf planar ut
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Används när man beskriver en bild
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Används som text nedanför ett diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Används som text nedanför ett diagram