Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Används för att beskriva att en graf planar ut
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Används när man beskriver en bild
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... minh họa...
Används som text nedanför ett diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... thể hiện...
Används som text nedanför ett diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Biểu đồ... cho thấy...
Används som text nedanför ett diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Biểu đồ... mô tả...
Används som text nedanför ett diagram