Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
Hình... minh họa...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
Hình... thể hiện...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Biểu đồ... cho thấy...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Biểu đồ... mô tả...
Används som text nedanför ett diagram