Turkiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Används som text nedanför ett diagram