Spanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
Dentro de la figura se encuentra...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
La forma del gráfico demuestra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
La figura... representa...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
La figura... muestra...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
El diagrama... analiza...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
El diagrama... representa...
Används som text nedanför ett diagram