Ryska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Графики изображают прямую на уровне...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
На рисунке мы можем увидеть...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
Форма графика показывает, что...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Диаграмма... рассматривает...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Диаграмма... изображает...
Används som text nedanför ett diagram