Polska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
Rysunek zawiera...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
Rysunek... przedstawia...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
Rysunek... pokazuje...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagram...bada...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagram... zobrazowuje...
Används som text nedanför ett diagram