Koreanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
이 그림 속에는 ...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
...를 나타내는 표
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
...을 보여주는 표
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
...을 관찰한 표
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
...을 보여주는 표
Används som text nedanför ett diagram