Kinesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
图片中包含...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
数字...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Används som text nedanför ett diagram