Japanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Används som text nedanför ett diagram