Italienska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
L'immagine mostra...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
L'immagine... rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
L'immagine... mostra...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Il diagramma... spiega...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Il diagramma...rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram