Finska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
Tässä kuvassa näkyy...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
Kaavio ... edustaa...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
Kuva ... näyttää...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Kaavio ... tarkastelee...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Kaavio ... esittää...
Används som text nedanför ett diagram