Engelska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
The graphs show a plateau at the level of…
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
Within the picture is contained…
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
The shape of the graph demonstrates that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
The graph can thus be used to predict…
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
Figure…representing…
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
Figure…showing…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagram…examining…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagram…depicting…
Används som text nedanför ett diagram