Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Графики изображают прямую на уровне...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
На рисунке мы можем увидеть...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Форма графика показывает, что...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... обозначает
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
... обозначает
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Диаграмма... изображает...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram