Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
A figura contém...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A forma do diagrama demonstra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...representando...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Figura...mostrando...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...examinando...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...representando...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram