Nederländska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
A figura contém...
De afbeelding bevat ...
Används när man beskriver en bild
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A forma do diagrama demonstra que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figura...representando...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Används som text nedanför ett diagram
Figura...mostrando...
Afbeelding ... toont ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...examinando...
Diagram ... onderzoekt ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagrama...representando...
Diagram ... beschrijft ...
Används som text nedanför ett diagram