Portugisiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Rysunek zawiera...
A figura contém...
Används när man beskriver en bild
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Z kształtu wykresu wynika, że...
A forma do diagrama demonstra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Rysunek... przedstawia...
Figura...representando...
Används som text nedanför ett diagram
Rysunek... pokazuje...
Figura...mostrando...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram...bada...
Diagrama...examinando...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...representando...
Används som text nedanför ett diagram