Kinesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Används för att beskriva att en graf planar ut
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Används när man beskriver en bild
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Används som text nedanför ett diagram
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram...bada...
示图...表示...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Används som text nedanför ett diagram