Engelska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
The graphs show a plateau at the level of…
Används för att beskriva att en graf planar ut
Rysunek zawiera...
Within the picture is contained…
Används när man beskriver en bild
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
This diagram represents…and therefore shows that…
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Z kształtu wykresu wynika, że...
The shape of the graph demonstrates that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
The graph can thus be used to predict…
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Rysunek... przedstawia...
Figure…representing…
Används som text nedanför ett diagram
Rysunek... pokazuje...
Figure…showing…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram...bada...
Diagram…examining…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zobrazowuje...
Diagram…depicting…
Används som text nedanför ett diagram