Tyska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Används som text nedanför ett diagram