Turkiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Används som text nedanför ett diagram