Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram