Italienska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
L'immagine mostra...
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
L'immagine... rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
L'immagine... mostra...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Il diagramma... spiega...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
Il diagramma...rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram