Engelska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
The graphs show a plateau at the level of…
Används för att beskriva att en graf planar ut
De afbeelding bevat ...
Within the picture is contained…
Används när man beskriver en bild
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
The shape of the graph demonstrates that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
The graph can thus be used to predict…
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure…representing…
Används som text nedanför ett diagram
Afbeelding ... toont ...
Figure…showing…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram…examining…
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagram…depicting…
Används som text nedanför ett diagram