Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Används för att beskriva att en graf planar ut
이 그림 속에는 ...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Används när man beskriver en bild
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

...를 나타내는 표
Hình... minh họa...
Används som text nedanför ett diagram
...을 보여주는 표
Hình... thể hiện...
Används som text nedanför ett diagram
...을 관찰한 표
Biểu đồ... cho thấy...
Används som text nedanför ett diagram
...을 보여주는 표
Biểu đồ... mô tả...
Används som text nedanför ett diagram