Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Hình... minh họa...
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Hình... thể hiện...
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
Biểu đồ... cho thấy...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
Biểu đồ... mô tả...
Används som text nedanför ett diagram