Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Används som text nedanför ett diagram