Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram