Polska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
Diagram...bada...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Används som text nedanför ett diagram