Nederländska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
De afbeelding bevat ...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Afbeelding ... toont ...
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
Diagram ... onderzoekt ...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
Diagram ... beschrijft ...
Används som text nedanför ett diagram