Danska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
图表显示在...水平下保持稳定
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Används för att beskriva att en graf planar ut
图片中包含...
Billedet indeholder...
Används när man beskriver en bild
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

图表表明...,因此得出...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
图表的变化表明...
Grafens facon demonstrerer at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

数字...代表...
Figur... repræsenterer...
Används som text nedanför ett diagram
数字...表示...
Figur... viser...
Används som text nedanför ett diagram
示图...表示...
Diagram... undersøger...
Används som text nedanför ett diagram
示图...描绘...
Diagram... skildrer...
Används som text nedanför ett diagram