Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram