Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Används för att beskriva att en graf planar ut
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Används när man beskriver en bild
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
Används som text nedanför ett diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
Används som text nedanför ett diagram