Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Το σχήμα... δείχνει...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram