Nederländska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
De afbeelding bevat ...
Används när man beskriver en bild
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Används som text nedanför ett diagram
Το σχήμα... δείχνει...
Afbeelding ... toont ...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... onderzoekt ...
Används som text nedanför ett diagram
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... beschrijft ...
Används som text nedanför ett diagram