Turkiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Används för att beskriva att en graf planar ut
L'image contient...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Används när man beskriver en bild
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La forme du graphique démontre que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure...représentant...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Används som text nedanför ett diagram
Figure...montrant...
... figürü ...'i gösteriyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...examinant...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...indiquant...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Används som text nedanför ett diagram