Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
L'image contient...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La forme du graphique démontre que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure...représentant...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Figure...montrant...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...examinant...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagramme...indiquant...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram