Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram