Portugisiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
A figura contém...
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A forma do diagrama demonstra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
Figura...representando...
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
Figura...mostrando...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...examinando...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
Diagrama...representando...
Används som text nedanför ett diagram