Nederländska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
De afbeelding bevat ...
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
Afbeelding ... toont ...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... onderzoekt ...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
Diagram ... beschrijft ...
Används som text nedanför ett diagram