Italienska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Tässä kuvassa näkyy...
L'immagine mostra...
Används när man beskriver en bild
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Kuvaaja voi siten ennustaa...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Kaavio ... edustaa...
L'immagine... rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram
Kuva ... näyttää...
L'immagine... mostra...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... tarkastelee...
Il diagramma... spiega...
Används som text nedanför ett diagram
Kaavio ... esittää...
Il diagramma...rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram