Turkiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
The graphs show a plateau at the level of…
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Within the picture is contained…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Används när man beskriver en bild
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
The shape of the graph demonstrates that…
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
The graph can thus be used to predict…
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure…representing…
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Används som text nedanför ett diagram
Figure…showing…
... figürü ...'i gösteriyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…examining…
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…depicting…
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Används som text nedanför ett diagram