Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Används när man beskriver en bild
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Används som text nedanför ett diagram
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Används som text nedanför ett diagram