Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram